Menu
EUR
  • Groothandel biologisch katoen
  • Betaalbare prijzen
  • Levering uit voorraad
  • Prijzen zichtbaar voor geregistreerde klanten

Algemene voorwaarden Bo Weevil B.V.

 

1                    Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende
    betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
a) Verkoper: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, Bo Weevil B.V. gevestigd aan de Liesbosch 8d te Nieuwegein.
b) Koper: de wederpartij van de verkoper, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.
c) Overeenkomst: de overeenkomst tussen verkoper en koper.
 

2                    Algemeen

2.1 De bepaling van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de verkoper en een koper waarop de verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de verkoper, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
2.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Verkoper en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 

3.                    Aanbiedingen, offertes en overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.
3.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers-, administratie- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.3 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.4 De koper is gebonden door het plaatsen van een mondelinge of schriftelijke order. De order kan gedurende 3 werkdagen na het plaatsen van de order herroepen worden, mits de order dan nog niet is verstuurd. Daarna is herroeping niet meer mogelijk. Orders kunnen ook niet herroepen worden wanneer deze betrekking hebben op producten welke niet uit voorraad worden geleverd en/of voor speciale producties.
3.5 De koper is gebonden aan overeenkomsten gesloten door daartoe bevoegde personen en door personen van wie de verkoper mocht aannemen dat zij daartoe bevoegd waren.
 

4.                    Uitvoering van de overeenkomst

4.1 De verkoper zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 

5                    Levering

5.1 Levering geschiedt: a) indien de goederen door of namens de koper worden afgehaald: door afgifte van de goederen of degene die namens hem in ontvangst komt nemen; b) bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder: door de overdracht van de goederen aan die vervoerder; c) bij verzending door middel van een vervoersmiddel van de verkoper: door de aflevering bij de koper of een ander aangewezen adres.
5.2 Indien de levering geschiedt op basis van “Incoterms”, zullen de op het moment van sluiten van de overeenkomst geldende “Incoterms”van toepassing zijn.
5.3 De koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat de verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Niet tijdig afgehaalde goederen kunnen voor rekening en risico van de koper worden opgeslagen. De naar redelijkheid te bepalen opslagkosten worden door de verkoper schriftelijk bij de koper in rekening gebracht en zijn per direct opeisbaar.
5.4 De verkoper kan de goederen, in geval van wanprestatie van de koper al dan niet gevolgd door ontbinding van de overeenkomst na een door de verkoper te bepalen redelijke termijn opnieuw verkopen.
 

6                    Reclames

6.1 De koper is gehouden het geleverde op het moment van levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daarvoor in het normale handelsverkeer gelden.
6.2 Reclames ter zake van zichtbare gebreken dienen schriftelijk binnen 3 werkdagen na levering van de goederen aan de koper gemotiveerd bij de verkoper te zijn ingediend. Reclames ter zake van gebreken, die niet door middel van eenvoudige steekproeven konden worden ontdekt, moeten binnen 3 werkdagen na ontdekking en in ieder geval binnen 2 maanden na levering van de goederen aan de koper schriftelijk bij de verkoper zijn ingediend.
6.3 Bij overschrijding van de in 6.2 genoemde termijnen vervalt het recht op reclamatie. Bovendien vervalt het recht om te reclameren indien de koper (een gedeelte van) de goederen heeft verwerkt.
 

7                    Retourneren

7.1 Retourzendingen dienen van tevoren door de verkoper te worden goedgekeurd. De verkoper zal de koper mededelen of de verkoper de zaken zal doen terughalen of dat de koper de zaken zal terugzenden.
7.2 In geval van retourzending door de koper blijven zaken voor rekening en risico van de koper totdat de verkoper de zaken zal hebben ontvangen. Uit ontvangst door de verkoper van retour gezonden zaken kan geen goedkeuring of aanvaarding van retourneren worden afgeleid. De verkoper kan de zaken voor rekening en risico’s van de koper opslaan.
7.3 In geval van een gerechtvaardige en door de verkoper erkende retourzending worden de door de koper betaalde transportkosten aan de koper gecrediteerd.

8                    Vergoeding, prijs en kosten

8.1 Indien de verkoper met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de verkoper niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
8.2 De verkoper mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten en verpakkingsmateriaal.
 

9                    Wijziging van de overeenkomst

9.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
9.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De verkoper zal de koper zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
9.3 Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële gevolgen en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal de verkoper de koper hierover tevoren inlichten.
9.4 Indien een vast tarief is overeengekomen zal de verkoper daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.
9.5 Eventuele of beweerde onjuistheden in de orderformulieren of orderbevestiging dienen schriftelijk aan de verkoper kenbaar te worden gemaakt.
9.6 Vergissingen, schrift-, druk- of rekenfouten geven de verkoper het recht op intrekking van respectievelijk wijziging in de orders of orderbevestigingen.
9.7 De verkoper is bevoegd om binnen redelijke grenzen wijzingen aan te brengen in kleuren, maten en dergelijke, indien dit door technische redenen wordt gerechtvaardigd.
 

10               Betaling

10.1 Betaling dient direct na ontvangst van de rekening te geschieden, op een door de verkoper aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
10.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper van rechtswege in verzuim en is de verkoper gerechtigd over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum 8% rente per jaar in rekening te brengen.
10.3 De verkoper behoudt zich het recht voor vooraf betaling te verlangen van geleverde en nog te leveren goederen voordat hij tot enige (verdere) levering overgaat.
10.4 Een betaling door de koper kan worden toegekend aan de oudste openstaande factuur, ongeacht wat bij de betaling wordt vermeld.
10.5 De verkoper heeft het recht de door de verkoper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De verkoper kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toekenning aanwijst. De verkoper kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
10.6 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van de verkoper onmiddellijk opeisbaar.
 

11               Incassokosten

11.1 Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. Indien de koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van de geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van €50,00.
11.2 Indien de verkoper hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door de koper in aanmerking.
11.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de koper.
11.4 De koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
 

12               Overmacht

12.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de verkoper en haar leveranciers worden daaronder begrepen.
12.3 De verkoper heeft ook het recht zich op overmacht de beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.
12.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
12.5 Voor zover de verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 

13               Eigendomsvoorbehoud

13.1 Alle door de verkoper geleverde zaken blijven eigendom van de verkoper totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met de verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen.
13.2 De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
13.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht de verkoper zo snel al redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
13.4 De koper is verplicht de geleverde zaken voor de duur van het voorbehouden eigendom tegen schade, waaronder brand- en waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren en deze verzekering aan de verkoper op verzoek ter inzage te geven.
13.5 Door de verkoper geleverde zaken, die krachtens artikel 13.1 bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
13.6 Voor het geval dat de verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu en onvoorwaardelijk en niet herroepbare toestemming aan de verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de verkoper zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 

14               Zekerheden

14.1 De verkoper is gerechtigd van de koper het stellen van een genoegzame garantie te verlangen voor het nakomen van zijn verplichtingen.
 

15               Wijziging geleverde goederen

15.1 Het is de koper niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in het aan hem geleverd gereed product. Behalve wanneer het gaat om bedrukken dan wel borduren.
 

16               Vrijwaring en aansprakelijkheid

16.1 De koper vrijwaart de verkoper voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
16.2 Indien de koper aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatie dragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
16.3 De verkoper is niet aansprakelijk voor fouten gemaakt door derden, bijvoorbeeld certificeringorganisaties, waarvan de verkoper afhankelijk is.
 

17               Geheimhouding

17.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
17.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, de verkoper gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en de verkoper zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de verkoper niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 

18               Toepasselijk recht

18.1          Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 

19               Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

19.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht.
19.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
19.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
 
Utrecht, 1 januari 2015
 
Bo Weevil B.V.,
I.C. Komen
Factuur
Kies uw taal

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »